نما کامپوزیت
کامپوزیت آلیاژی از جنس آلومینیوم و اتیلن می باشد که این آلیاژ به صورت مخلوطی از دو ورق آلومینیوم که مابین آن ها اتیلن قرار داده شده می باشد

کامپوزیت آلیاژی از جنس آلومینیوم و اتیلن می باشد که این آلیاژ به صورت مخلوطی از دو ورق آلومینیوم که مابین آن ها اتیلن قرار داده شده می باشد که به وسیله چسب به هم چسبانده می شود.اگرکامپوزیت در داخل محوطه استفاده شود با پوشش خارجی پلی استر پوشانده می شود تا روی آن خش نیفتد.

اگر ورق کامپوزیت برای فضای باز استفاده شود ,پوشش رزینی روی لایه خارجی آن کشیده می شود .

ورق کامپوزیت برای زیر کار تابلو سر در مغازه ها و همچنین برای نما ساختمان به کار برده می شود.